Gebruikersvoorwaarden van Freelancenetwerk


Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Freelancenetwerk, KvK nr 01103911, gevestigd te Rotterdam, BTW nummer nl122975868 B01 - die gelden voor de dienstverlening van Freelancenetwerk.

Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van Freelancenetwerk. Door gebruik te maken van Freelancenetwerk, op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.  Freelancenetwerk heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen.

1. Dienstverlening Freelancenetwerk
Freelancenetwerk reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de dienst van Freelancenetwerk niet inhoudelijk. Freelancenetwerk heeft dan ook geen of ten hoogste een zeer beperkte controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. Freelancenetwerk is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van andere gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van Freelancenetwerk beschikbaar stellen. Freelancenetwerk geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers worden beschikbaar gesteld.

2. Account/Profiel
2.1 Om gebruik te kunnen maken van Freelancenetwerk, vraag je je eigen account aan op de manier zoals beschreven op de website van Freelancenetwerk. Freelancenetwerk kan naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet een account zal worden verstrekt.
2.2 Je staat er jegens Freelancenetwerk voor in dat de informatie die je verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je naam en e-mail adres. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account.
2.3 Je bent er zelf voor verantwoordelijk voor om het wachtwoord van je account geheim te houden voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot Freelancenetwerkmet behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.


3. Auteursrecht

Je zult geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op het auteursrecht. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop copyright berust, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet 1912.

4. Bestanden uploaden/licentie
4.1 Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de bestanden die door jou via Freelancenetwerk ter beschikking worden gesteld.

4.2 Je vrijwaart Freelancenetwerk voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met enige garantie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden. Alle door Freelancenetwerk gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met deze aanspraken zullen door jou worden vergoed.

5 Content
In aanvulling op artikel 7.2 volgt hier een (niet uitputtende) opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via Freelancenetwerk (waarbij deze ter uitsluitende beoordeling zijn van Freelancenetwerk): Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen en/of;
die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maken van anderen en/of;
in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of website, of pornografisch or erotisch materiaal bevat, zoals beoordeeld door Freelancenetwerk en/of;
waarbij persoonlijke gegevens worden opgevraagd van minderjarigen en/of;
waarin persoonlijke gegevens ter beschikking worden gesteld en/of;
waarmee het plegen van illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd en/of;
waarbij inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen en/of;
waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of;
waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden en/of;
en/of; waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming.

6. Continutiteit Dienstverlening

6.2. Freelancenetwerk garandeert niet dat de dienst van Freelancenetwerkte allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

7. Stopzetten diensten
In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Freelancenetwerk ten dienste staan, zijn wij gerechtigd om je activiteiten in verband met Freelancenetwerk te beperken, je account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, gebruikers op de hoogte te stellen van je activiteiten, een waarschuwing te doen uitgaan, en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt indien: je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden; we niet in staat zijn om enige gegevens die je aan ons verstrekt te verifiëren of te identificeren; we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jouzelf, aan andere gebruikers of aan Freelancenetwerk kan toebrengen. Freelancenetwerk zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

8. Links
Freelancenetwerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud en links van Freelancenetwerk naar andere websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites. Het gebruik van deze websites is dan ook je eigen verantwoordelijkheid.

9. Privacy
We zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw toestemming, behoudens bij een eventuele eigendomsoverdracht van Freelancenetwerk of de website van Freelancenetwerk. 

10. Nieuwsbrief

Freelancenetwerk kan haar deelnemers via nieuwsbrieven benaderen. In deze nieuwsbrieven kunnen naast technische en informatieve mededelingen ook aanbiedingen van partners worden gedaan. Je persoonlijke gegevens zullen niet aan deze partners worden verstrekt. 

11. Aansprakelijkheid
Freelancenetwerk is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Freelancenetwerk.

12 Overige bepalingen
12.1 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
12.2 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
12.3 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Customize This